Jesteś tutaj:

Statut Sołectwa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kołbaskowo,
2. Nazwa sołectwa brzmi: Moczyły.
3. Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy, którzy stale zamieszkują w jego granicach administracyjnych.
4. Teren sołectwa obejmuje miejscowość: Moczyły.
5. Utworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectwa następuje w drodze uchwały Rady Gminy i wymaga konsultacji z mieszkańcami danego sołectwa.
6. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.

§ 2

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725),
– uchwały Rady Gminy Nr XIII/189/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 20, poz. 389),
– niniejszego statutu.

II. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA

§ 3

1. Do zakresu działania sołectwa należy:

1) występowanie do organów gminy w sprawach dotyczących sołectwa z wnioskami, inicjatywami, zapytaniami;
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy przesyłanych sołectwu do zaopiniowania;
3) organizowanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców sołectwa;
4) gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym.

2. Rada Gminy na wniosek Rady Sołeckiej może przekazać realizację zadań własnych gminy sołectwu w drodze odrębnej uchwały.
3. Realizacja tych zadań odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Sołtysem a Wójtem, które określa:

1) rodzaj i zakres przekazywanych zadań;
2) wskazanie zasad finansowania;
3) sposób realizacji;
4) czas trwania;
5) nadzór nad realizacją i sposób rozliczenia przekazanych środków.

III. ORGANY SOŁECTWA

§ 4

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

§ 5

1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady Sołeckiej,
c) na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim mieszkańców,
d) z inicjatywy Wójta.

§ 6

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa, z zastrzeżeniem kompetencji sołtysa i rady sołeckiej.
2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołania tych organów;
2) decydowanie o sposobie korzystania z powierzonego mienia gminnego;
3) określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych sołectwa;
4) wydawanie opinii w sprawie łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa.

3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. O zebraniu wiejskim zawiadamia sołtys poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem.
4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość biorących w nim udział mieszkańców uprawnionych do głosowania.
5. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego
członek rady sołeckiej.

§ 7

Do podstawowych obowiązków sołtysa należy:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych;
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
3) czuwanie nad realizacją uchwał organów gminy na terenie sołectwa, wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
4) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała
sołectwu do korzystania, odrębną uchwałą;
5) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy;
6) organizowanie pomocy sąsiedzkiej w przypadku klęsk żywiołowych do chwili przybycia odpowiednich
służb;
7) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta;
8) zwoływanie zebrań wiejskich;
9) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności;
10) kierowanie pracą rady sołeckiej;
11) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa.

§ 8

Sołtys za udział w posiedzeniach i naradach, na które został zaproszony przez organy gminy otrzymuje dietę dzienną w wysokości 1/30 diety radnego. Otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu do siedziby Urzędu Gminy w celach służbowych oraz comiesięczny abonament telefoniczny za korzystanie i udostępnianie własnego telefonu dla ważnych celów społecznych.

§ 9

1. Rada sołecka składa się minimum z 3 członków.
2. Rada sołecka:

1) współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
2) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa;
3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.

 

IV. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 10

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu Wójt w porozumieniu z Radą Sołecką określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego.
2. Zarządzenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 11

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie jest obecnych 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 min. od pierwszego terminu zebrania i wówczas jest ważne bez względu na ilość biorących w nim udział mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.
4. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisują listę obecności.

§ 12

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
2) przygotowanie kart do głosowania. Karty do głosowania są przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy i opieczętowane pieczęcią Urzędu Gminy;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
6) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 13

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Wyboru i odwołania sołtysa oraz członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 14

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania.
2. Głosowanie w sprawie odwołania przed upływem kadencji może nastąpić na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy 1/5 uprawnionych do głosowania.
3. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa lub Wójta Gminy.
4. W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi rady sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.
5. Sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie wiejskie na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 15

1. Kadencja organów samorządu sołeckiego trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów.
2. Zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru, sołtysa zwołuje Wójt, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy.

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 16

1. W celu realizacji zadań własnych lub zleconych przez Gminę sołectwo może otrzymać w użyczenie mienie ruchome oraz nieruchomości.
2. W odniesieniu do przekazanego mienia sołectwo ma prawo do bezpośredniego korzystania na własne potrzeby, jak również wyrażania opinii o wynajmowaniu, wydzierżawianiu lub użyczaniu osobom trzecim na podstawie umów zawartych na czas określony nie dłuższy niż 1 rok.
3. Sołectwo posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i kontrolne.
4. Dochody sołectwa tworzą:

1) środki finansowe wydzielone w budżecie gminy na potrzeby sołectwa;
2) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

§ 17

Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w ramach budżetu gminy na wniosek Wójta.

 

VI. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§ 18

Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną i Wójta Gminy. Organy te maja prawo do żądania wszelkich dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień od Sołtysa i Rady Sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa.

§ 19

1. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy maja prawo do uczestnictwa w posiedzeniach zebrania wiejskiego.
2. Sołtys jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi uchwał Zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
3. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. Na wniosek Wójta Gminy – Rada Gminy ma prawo uchylić uchwałę zebrania wiejskiego z powodu niezgodności z prawem.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Zmiany w Statucie Sołectwa dokonuje każdorazowo Rada Gminy.

 

Podstawa Prawna:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 42 Poz. 794 Uchwała Nr XV/201/04 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbaskowo